Jiné

Vítězné ateliéry

Porota XXII. CBF ocenila kromě nejlepší projektů také nejlepší ateliéry a ZARy. Jsou jimi:

 

ateliér prof. Ing. arch. Moniky Mitášové Ph.D.

ateliér mgr inź. arch Szymona Rozwalky

ateliér Ing. arch. MArch Jana Kristka, Ph.D. a Ing. arch. Jaroslava Sedláka

 

ZAR Ing. arch. MArch Jana Kristka, Ph.D. a Ing. arch. Jaroslava Sedláka

ZAR Ing. arch. Nicol Gale a MArch Ing. arch. Ing. Jiřího Vítka

 

Ateliér Moniky Mitášové

Archi-výzkum: archi-problém, -analogie, -analýza/hypotéza, -notace/textace-ověřování 

Anotace: 

Cílem je nalézt a formulovat vlastní architektonický problém:

a/ formulací architektonických otázek, b/ hledáním architektonických analogií, c/ jejich analýzou, komparací a testováním ve vlastním zobrazení/textu a konečně d/ specifikací nového, dosud ne(vy)řešeného architektonického zadání. 

Výstup:

protokoly výzkumu: kniha a/nebo výstava/instalace, video, akce ve veřejném prostoru, atd. jako báze a východisko pro řešení diplomního projektu.

 

Komentář poroty:

Na ateliéru nás zaujala práce s daty, a především teorií architektury. V současné době vnímáme právě chybějící tento segment, který je nezbytný pro budoucí kvalitní projekty a vývoj naší architektonické scény. Výzkum byl jednoznačně a čitelně prezentován. Shodli jsem se a ocenili tento ateliér za unikátní přístup, kterým překračuje hranice a ukazuje nové možnosti.

 

Ateliér Szymona Rozwalky

Modernita a holocaust

Anotace: 

Název předmětu tohoto vertikálního ateliéru odkazuje na stejnojmennou slavnou knihu Zygmunta Baumana. V této knize (stejně jako v mnoha dalších publikacích) Bauman analyzuje vztah mezi moderním myšlením a holocaustem. Předkládá velmi silnou a pro mnohé kontroverzní (pro jiné demagogickou či kacířskou) tezi, že holocaust je nejextrémnějším vyústěním tohoto myšlení. Za tuto knihu Bauman obdržel cenu Theodora W. Adorna, téhož, který bezprostředně po válce napsal slavnou větu „Psát po Osvětimi lyriku je barbarství“. V ateliéru jsme se pokusili tuto tezi aplikovat v oblasti architektury. V takto vytvořeném „prostoru diskuse“ měli studenti zcela konkrétní úkol – navrhnout budovu pro Dokumentační centrum holocaustu na Moravě. S konceptem vzniku Dokumentačního centra přišel spisovatel Martin Reiner, který v současné době organizuje uzavřenou architektonickou soutěž na sídlo centra. Zvolené místo budoucího sídla v samém centru města, mezi autobusovým nádražím Grand a podjezdem pod viaduktem Křenová , je složité a komplikované, tudíž zajímavé a otevřené originálním nápadům. Téma projektu, těžké a extrémní, v jehož konfrontaci se klasické modernistické architektonické myšlení jeví jako archaické a „nevhodné“, se zdá být ideálním tématem pro akademickou práci. Pro studenty bonusem bude možnost porovnat svou práci s nejslavnějšími architekty dneška, kteří již přijali pozvání k účasti v uzavřené soutěži (Herzog & deMeroun, MVRDV, Kengo Kuma). Pikantností, kterou jsme vědomě a trochu provokativně přidali do prostoru „diskuse”, byl vnímaný kontrast mezi Baumanovým myšlením a myšlením organizátorů architektonické soutěže, kteří jsou „(…) přesvědčeni, že devadesát let poté, co se manželé Tugendhatovi nastěhovali do slavné vily, kterou postavil jeden z největších architektů 20. století Mies van der Rohe, si Brno zaslouží novou ikonu moderní architektury. Vila Tugendhat patří ke kulturnímu dědictví města, je jedním z jeho nejviditelnějších znaků a atributů… žádné jiné město v České republice není tak výrazně spojeno s moderní architekturou jako Brno“ 1 . 

1 fragment textu z brožury Dokumentačního Centra Holocaustu na Moravě

 

Předdiplomní modulový ateliér

Anotace: 

Zadáním předdiplomního modulového ateliéru byla analýza města Brna a staveb, které se vymykají „zaběhlému“ („modernistickému“ v Baumanově smyslu) myšlení . Byl to pokus podívat se na město jako celek z jiné, možná dosud nepoužívané perspektivy. Pokus o objevení „druhého“ Brna, přehlíženého a odmítaného (nezapadajícího do oficiálně „přijímaného“ celku). Výsledkem práce měla být nová mapa „odmítnutého“ Brna.

 

Komentář poroty:

Ateliér se vyznačuje hledáním výrazné architektonické formy, přesto se zvládnutou návazností k okolí a koncepčním opodstatněním. Přes značně rozdílné přístupy k zadání jsou všechny projekty dotažené ve vysoce kvalitní výstupy s velmi dobrou grafikou a jednoduše pochopitelnou prezentací. Koncepční uvažování je přetavené do konkrétní konstrukce a formy, nezůstává tak jen u analytické a teoretické stránky.

 

Ateliér Jana Kristka a Jaroslava Sedláka

Anotace:

Cíl semestru byl jediný: najít téma a definovat zadání diplomové práce. Každý student pracoval samostatně na vlastním tématu a vlastní specifikaci zadání. Téma jsme hledali prostřednictvím osobní introspekce – ptali jsme se: „Co považuji za důležité prozkoumat? Jaká otázka mě fascinuje a neznám na ní odpověď?“ Dále jsem se snažili najít nástroje, kterými lze ke zvolené otázce přistoupit. Výstupem semestru je (architektonický) projekt, který je ověřením toho, že položenou otázku lze jako projekt zpracovat. Revize a dokončení projektu bude úkolem diplomové práce.

 

Komentář poroty:

Přes svoji složitost a komplexnost jsou všechny projekty jednoduše a čitelně prezentovány. Vysoká úroveň ateliéru je nezpochybnitelná. Chtěli bychom tímto ocenit evidentně silné vedení, díky němuž jsou veškeré práce na vysoké úrovni a budou jistě perfektním podkladem pro diplomní projekty. 

 

ZAR Jana Kristka a Jaroslava Sedláka

Anotace:

Studenti pracovali ve dvojicích, do kterých se rozdělili sami na základě otázky: „Co mě zajímá?“ Pokud našli společné téma, ustanovili dvojici. Ve dvojici na společném tématu pracovali do konce semestru. Téma se stalo motivem pro tři úkoly.

Tři výše zmiňované úkoly na sebe navazovaly a dělili semestr přibližně na třetiny. Studenti byli se zadáním každého úkolu seznamováni postupně, tedy bez toho, aby věděli, jaký úkol bude následovat. 

Úkol 1)

Vytvořte objekt, který lze používat dvěma způsoby – lze si jej obléci a lze jej využívat (tj. má „funkci“) i ve svlečeném stavu. Využití objektu v oblečeném i svlečeném stavu spolu musí souviset. To zda máte na sobě něco oblečeno, je definováno tak, že „to následuje váš pohyb“ a naopak ve svlečeném stavu je objekt umístěn v prostoru nezávisle na vašem pohybu. 

Úkol 2) 

Vytvořte model stavby, kterou nazveme „chrámem“ a který je učen pro stejnou činnost jako váš oblek/objekt z předchozího úkolu. „Chrám“ by měl atmosférou a strukturou na oblek/objekt navazovat.

Úkol 3) 

Navrhněte intervenci do budovy fakulty, která bude atmosférou, strukturou a funkcí vycházet z výsledků předchozích dvou úkolů.

 

Komentář poroty:

Zaujalo nás experimentální otevírání hranic, rozbití definice architektury a otevření imaginace studentům. Důležitý byl pro nás i přechod od středoškolského memorování k vysokoškolskému experimentování a vtáhnutí do procesu učení. Ocenili jsme i řemeslný výstup a silnou vizuální stránku projektů, která nemusela být složitě prezentována, ale mluvila sama za sebe. 

ZAR Nicol Gale a Jiřího Vítka

Anotace:

V metodice základů architektury, prvního design studia, je participantům představen rámec možného uvažování o architektonických problémech a tezích, metodiku jsme postavili na umění abstrakce, interpretace a manifestace myšlenky. Soubor drobných úkolů vede k získání potřebných dovedností, aby studenti byli schopni výborně zvládnout hlavní témata studia jako jsou interpretační modely architektonického programu, struktury a jazyka. Pro analytickou část jsou zvoleny kanonické vily jako například vila Savoy, Farnsworth House, Mobious House, casa Sperimentale apod. Je ponechána individualita každého studenta a jeho možnost svobodně přistupovat k interpretaci úkolů ve smyslu Program, Struktura, Architektonický jazyk. Poté z objevených hypotéz převedl student ideu do vlastního finálního objektu. Během semestru jsou studenti vybaveni dalšími skilly v používání modelovacích technik jak fyzických (Laser Cut, 3D tisk) tak digitálních ( Rhino, Grasshopper apod). Interpretace jsou demonstrovány převážně na fyzických modelech. Bylo patrno jak stoupá zkušenost a uvědomění si architektonických témat a studenti si výborně budovali základy pro další práci. Všechny úkoly byly odevzdávány jako fyzické modely. Díky týmové práci jsou studenti schopni soustředit se na kvalitu modelů a kolektivní duch vede ke spolupráci celku a zvyšování úrovně celého studia.

 

Komentář poroty:

Ve všech projektech lze vidět silný edukativní aspekt zaměřený na zkoumání a pochopení jazyka slavných staveb a jeho následný přepis ve vlastní návrh. Velmi oceňujeme snahu o pochopení základních architektonických principů a vtáhnutí nových studentů do světa architektury. 

 

Diskuse


Napsat komentář