Vyučující Ústavy Burza

Ústav urbanismu

Vedoucí: doc. Ing. arch. Havliš Karel

Profesoři: prof. Ing. arch. Urbášková Hana, Ph.D.

Kde nás najdete? V budově A, v 3. NP, vpravo

Učíme ateliéry? Ano!

 

Základním posláním pracoviště je konsolidovat a zkvalitnit výuku urbanismu na Fakultě architektury s respektováním reálných možnosti personálního potenciálu fakulty a studijních programů v intencích aktuální akreditace fakulty na všech úrovních studia. Urbanismus jako komplexní disciplina musí reagovat na urychlený rozvoj světa stálou inovací teoretických předmětů i společensky angažovanými tématy v aplikovaných předmětech, zejména v ateliérových zadáních a také v zaměření témat disertací doktorského studia. Nastoupený trend inovací předmětů na všech úrovních studia je správný. Koordinovaný a integrovaný systém inovaci uplatňovaný na nově zřizovaném pracovišti musí být jeho ambici.
Program navazuje na úspěšné aktivity projektů a grantů. Zkušenosti jednotlivých pracovníků na dříve oddělených pracovištích umožňuje efektivnější a koordinovanější přípravu a získávání výzkumných projektů a projektů EU se zahraničními partnery. Specifické programy kurzů obsahující dosažené výsledky inovaci je možné presentovat mimo akademické prostředí fakulty, Kurzy mohou být nabídnuty partnerským univerzitám a fakultám k případné výměně nebo participaci na výuce.
Z dosavadní spolupráce FA s mnoha městy je zřejmá aktuálnost témat spojených s urbanistickými problémy. Kurzy lze nabídnout také veřejné sféře (občanské aktivity, komunální politika, veřejná správa) jako formu osvěty, poradenství, případně celoživotního vzdělávání.
Ve spolupráci s institucemi jako je Komora českých architektů, Nadace partnerství a orgány veřejné správy lze připravit platformu podporující celoživotní profesní vzdělávání v urbanistických disciplínách pro jednotlivé cílové skupiny. Profesní účast Fakulty architektury prostřednictvím Ústavu urbanismu na vzdělávacích aktivitách může být zpoplatněna (školné, kurzovné) a přispěje k hospodaření fakulty. Především ale může posílit společenskou prestiž a veřejnou angažovanost Fakulty architektury.
Koncepce pracoviště je postavena na reálných možnostech uskutečnění s nezbytným personálním obsazením pracovníky angažujících se na aktuální výuce urbanistických předmětů, inovovaných kurzech, výzkumných projektech, projektech a spolupráci se zahraničními partnery. Koncepce výuky presentovaná ve zmíněné příloze není neměnná, časové vymezení vyjadřuje jen povinnost udržet ve výuce inovované předměty z projektu ESF. Všichni níže jmenovaní pracovníci se účastní pedagogického procesu na fakultě, mohou být vedoucí ateliérových prací v rámci celé fakulty, mohou být školitelé v DSP, aktivně se mohou podílet na grantech a projektech.

 

Nejdůležitější je naučit studenty kriticky myslet, ne opakovat schémata
doc. doc. Ing. arch. Havliš Karel
foto: (http://www.earch.cz/cs/revue/karel-havlis-nejdulezitejsi-je-naucit-studenty-kriticky-myslet-ne-opakovat-schemata-1-cast)

Diskuse


Napsat komentář